Regulamin

Anima – Agencja Video PR, zwana dalej: „AnimaVideo

Zakres obowiązywania

 1. Treść umów zawieranych przez AnimaVideo ze swoimi klientami dotyczy usług i ofert.
 2. Wszystkie nazwy produktów, firm, marek, znaki towarowe i loga prezentowane na stronach www.animavideo.de i www.animavideo.de/pl stanowią własność intelektualną i zostały użyte za zgodą ich właścicieli.
 3. AnimaVideo jest uprawniona do zlecania osobom trzecim i podwykonawcom wykonanie usług objętych umową z klientem.
 4. Warunki i postanowienia klienta lub osób trzecich nie mają zastosowania jeśli AnimaVideo w poszczególnych przypadkach nie zgłosiła odrębnego sprzeciwu wobec ich obowiązywania.
 5. AnimaVideo świadczy usługi zgodnie z § 315 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego.

II Usługi

 1. AnimaVideo tworzy na zlecenie klienta dostosowane do jego potrzeb filmy objaśniające zwane „Animavideo”. Ponadto AnimaVideo świadczy usługi w zakresie public relations, marketingu internetowego i doradztwa, opracowuje e-booki, artykuły i broszury związane tematycznie z zakresem swej działalności.
 2. Klient jest zobowiązany do współpracy z AnimaVideo w zakresie wykonywanych przez AnimaVideo usług zatwierdzonych umową, polegającej głównie na dostarczeniu niezbędnych do produkcji filmu materiałów, informacji i danych. Jeżeli klient zaniecha aktu współpracy, uniemożliwi w ten sposób AnimaVideo świadczenie usług/i.
 3. Jeżeli klient nie wypełnia swoich zobowiązań określonych w umowie i jeżeli AnimaVideo nie może z tego powodu wykonać swoich usług w całości lub w części w uzgodnionym terminie, to czas realizacji usługi zostaje stosownie przedłużony.
 4. Odbiór filmu przez Klienta muszą być zadeklarowane natychmiast po ukończeniu produkcji lub na etapie pośrednim wymagającym akceptacji wykonania usług częściowych.
 5. AnimaVideo może zwrócić się do klienta z prośbą o akceptację filmu w ciągu siedmiu dni roboczych. Po upływie tego terminu film Animavideo uważa się za przyjęty i niewymagający poprawek.
 6. W przypadku braku pisemnej akceptacji usługi częściowej, tj. danego etapu produkcji w przeciągu 7 dni roboczych od dnia ich wykonania i przekazania Klientowi, usługa częściowa uważana jest za zaakceptowaną i umożliwiającą dalszy etap realizacji filmu lub jego promocji.
 7. W trakcie produkcji filmu Klient ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia uwag i/lub poprawek do filmu, które AnimaVideo zobowiązuje się wprowadzić w uzgodnionym wcześniej terminie.
 8. Dalsze ewentualne roszczenia klienta, w szczególności o zwrot niezbędnych nakładów na usunięcie wad, odszkodowanie oraz zwrot daremnych nakładów nie mają zastosowania.

III Warunki świadczonych usług, umowy i oferty

 1. Umowa pomiędzy Anima – Agencją VideoPR a Klientem może zostać zawarta ustnie lub pisemnie, zarówno telefonicznie, jak i w formie elektronicznej. Jeśli umowa zostanie zawarta w formie ustnej, klient otrzyma na żądanie potwierdzenie zamówienia od AnimaVideo.
 2. Zaproponowane przez AnimaVideo w ofertach ceny mogą podlegać negocjacjom. W zależności od kwoty zawartej w umowie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości jednej trzeciej wyceny filmu płatnej z góry i wliczanej na poczet realizacji Animavideo po zakończeniu i akceptacji produktu finalnego. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług.
 3. AnimaVideo wystawi klientowi odpowiednią fakturę uwzględniająca podatek VAT. Płatność za usługi AnimaVideo będzie dokonywana niezwłocznie po wystawieniu faktury lub po indywidualnym uzgodnieniu.
 4. Jeśli klient bez usprawiedliwienia nie dotrzyma „deadline’u” uzgodnionego z AnimaVideo w momencie zawierania umowy i jeśli z tego powodu AnimaVideo nie będzie w stanie wyprodukować zamówionego explainer video, klient pozostaje zobowiązany do zapłaty uzgodnionej kwoty zryczałtowanej za film.
 5. Płatność za usługi AnimaVideo wymagana jest najczęściej w terminie do 14 dni od dnia jej odbioru przez klienta, chyba ze Umowa stanowi inaczej.
 6. Usługi z zakresu public relations podyktowane umową i związane z promocją wyprodukowanego filmu objaśniającego  realizowane są przez AnimaVideo w przeciągu ok. 30 dni od dnia odbioru i akceptacji produktu finalnego przez Klienta.
 7. Działania PR są integralną częścią ofert Medium i Premium. Oferta Basic nie obejmuje działań promocyjnych wokół Animavideo.
 8. Efekty działań z zakresu PR oraz sposób ich raportowania i prezentacji nie podlegają indywidualnym roszczeniom ze strony Klienta i nie są przedmiotem odrębnej wyceny.

IV Czas realizacji

 1. Okres realizacji Umowy uzgodniony jest każdorazowo indywidualnie – ustnie lub pisemnie – między stronami. Wypowiedzenie umowy przed upływem minimalnego terminu obowiązywania umowy (w szczególności zgodnie z §§ 621, 627, 648 BGB) jest wykluczone.
 2. Uzgodnione terminy odbioru nie są terminami stałymi i zależą w dużej mierze od współpracy ze strony klienta.
 3. Jeżeli nie uzgodniono stałej daty odbioru/zakończenia ani minimalnego terminu realizacji umowy, AnimaVideo przedstawi produkcję klientowi do akceptacji w ciągu 12 tygodni od daty ustalonej w umowie.
 4. Bieg terminów świadczenia usług/i przez AnimaVideo rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez AnimaVideo zafakturowanej zaliczki oraz, zgodnie z ustaleniami, po otrzymaniu przez AnimaVideo w całości danych niezbędnych do świadczenia usług lub po zapewnieniu w całości niezbędnej współpracy.

V Odstąpienie od umowy, zwłoka

 1. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zarówno klient, jak i AnimaVideo mają prawo do rozwiązania umowy. Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi być dokonane w formie pisemnej.
 2. Wyłącza się możliwości wypowiedzenia umowy wynikające z prawa zobowiązań w okresie obowiązywania umowy.
 3. Jeśli klient zalega z należnymi płatnościami, AnimaVideo zastrzega sobie prawo do niewykonywania dalszych usług do czasu uregulowania zaległej kwoty.
 4. W przypadku płatności ratalnych, jeśli klient zalega z co najmniej dwoma płatnościami, AnimaVideo ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy i zaprzestania świadczenia usług. AnimaVideo będzie dochodzić całkowitego wynagrodzenia należnego do następnego zwykłego terminu rozwiązania umowy jako odszkodowania za szkody.
 5. Jeśli umowa z klientem została zawarta zgodnie z punktem IV.3, rozwiązanie umowy przed upływem okresu 16 tygodni jest wykluczone.

VI Zobowiązania 

 1. AnimaVideo będzie wykonywać uzgodnione usługi zgodnie z ofertą z należytą starannością i ma prawo do korzystania z pomocy osób trzecich bez ograniczeń.
 2. Jeżeli AnimaVideo nie będzie mogła wykonywać uzgodnionych usług, roszczenie AnimaVideo o wynagrodzenie pozostaje nienaruszone.
 3. Klient musi zapewnić, że w stosunku do AnimaVideo zachowa się jak zwykły przedsiębiorca działający w dobrej wierze.

VII Prawa własności osób trzecich i odpowiedzialność cywilna

 1. Klient otrzymuje wszelkie prawa do wyłącznego korzystania z wykonanej usługi / stworzonego utworu, którymi może swobodnie dysponować bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Ustęp 1 stosuje się wyłącznie z zastrzeżeniem, że klient uiścił opłatę należną z tytułu umowy w całości i w terminie. Postanowienie to ma zastosowanie również do płatności ratalnych.
 3. Wyklucza się przekazywanie wyników pracy i usług osobom trzecim (w tym spółkom powiązanym). To samo dotyczy przetwarzania danych zgodnie z § 23 UrhG (niemieckiej ustawy o prawie autorskim).
 4. AnimaVideo ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie i w wyniku zwykłego zaniedbania, takie jak: uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka.
 5. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z Ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje zawsze nienaruszona, podobnie jak odpowiedzialność z tytułu przejęcia gwarancji.
 6. W nawiązaniu do Pkt. 4 AnimaVideo nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. Zastosowanie ma prawo obowiązujące na terenie Niemiec. Miejscem realizacji warunków Umowy jest siedziba główna AnimaVideo w Monachium.

Sporządzono dn. 1.05.2022